Kallelse till årsmöte torsdagen den 13 oktober 2016

Medlemmarna i BK Fenix kallas härmed till årsmöte i BK Fenix torsdagen den 13 oktober 2016 med start 18:00. Plats: Fenixgården, Södra Dragongatan 22 G, Ystad.

Dagordning vid BK Fenix årsmöte

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Upprättande av och fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Prövning av mötets behöriga sammankallande
 6. Val av två justeringsmän av mötesprotokollet samt val av rösträknare
 7. Föredragande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar
 8. Föredragande av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 8 för verksamhetsåret.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret
 13. Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 14. Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet
 15. Föredragande av valberedningens förslag
 16. Val av ordförande i BK Fenix för ett år
 17. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter.
 18. Val av revisorer.
 19. Val av valberedning
 20. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner.
 21. Övriga ärenden

Ystad den 28 augusti 2016

Per-Erik Christoffersson
Ordförande